Thực hiện công văn số 394/HD-PGD&ĐT ngày 24 tháng 05 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Than Uyên về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2021- 2022. Trường Mầm non xã Pha Mu báo cáo kết quả hoạt động năm học 2021-2022