Ngày 5/5/2022 đoàn viên chi đoàn trường MN Pha Mu tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM xã Pha Mu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 5/5/2022 đoàn viên chi đoàn trường MN Pha Mu tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM xã Pha Mu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Lò Văn Lợi đã được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Vàng Thị Cung đã được bầu giữ chức vụ phó bí thư Đoàn TNCSHCM xã Pha Mu, nhiệm kỳ 2022- 2027.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH

ĐẠI HỘI BẦU RA CÁC Đ/C TRONG BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI NHIỆM KỲ 2022-2027

CHIA TAY Đ/C KHÁNG A CHÍNH NGUYÊN BÍ THƯ ĐOÀN XÃ NHIỆM KỲ 2017-2022